YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY-OPEN ACCESS JOURNALS
Home All Journals My Manuscripts Submission Registration Articles

For Authors

/Areas/Conferences/FilesAndImages/36/Copyright Form_eng_v31.docx

Download Paper Template

 

 

REQUIREMENTS FOR THE MANUSCRIPTS TO BE SUBMITTED TO

SIGMA JOURNAL OF ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES

 

 

GENERAL INFORMATION

 

Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences is regularly published in March, June, September and December in a year. In addition, the papers  presented in important conferences should be published in Sigma Journal of Engineering and Natural Science as special issues in case of being sufficient papers.

 

1.      Aim and scope: Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences is a medium for the publication of articles on significant developments in engineering, basic and applied sciences. Two referees, specialized on the subject, and selected by the Board of Editors review the manuscripts submitted. Because of the interdisciplinary nature of the journal, authors are asked to write their paper in a manner understandable to their colleagues in other disciplines. Articles under the categories listed below are accepted to be published:

 

§  Research Articles reflects an original experimental and/or theoretical research works. A coherent treatment emphasizing new insight is expected rather than a simple accumulation of data.

 

§  Review Articles include authoritative reviews of recent advances in the basic and applied sciences with emphasis on the fundamental aspects of the subject. Manuscripts are generally of greater length than those found in other categories but contributions dealing in part with original research are not excluded. Contributors who may be invited by the editors, or who may submit outline proposals directly are offered a small royalty upon the publication of the article.

 

2.      Submission: Manuscripts have to be submitted to Journal by "corresponding author" using online web site (http://eds.yildiz.edu.tr/sigma). The other correspondences stayed out of manuscript submission should be e-mailed to “sigma@yildiz.edu.tr”, or posted to “Editorship of Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences, 34349 Beşiktaş, Istanbul/Turkey”.

 

3.      Manuscripts have to be written in English and the length of the paper is not to exceed ten pages including Figures and Tables.

 

 

4.      By submitting a manuscript for possible publication in Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences, the authors imply that it represents original work not previously published elsewhere in any language. In addition, The authors have to send the signed Copyright Release Form to “sigma@yildiz.edu.tr” or “Editorship of Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences, 34349 Beşiktaş, Istanbul/Turkey”.

 

PREPARATION OF CAMERA-READY MANUSCRIPTS

 

1.      The title, author’s names and addresses, and the abstract are to be typed on the first sheet. The title should be typed in capitals. Leave single space and type the author’s names and addresses on separate lines:

 

Barış SEVİM* and Şenol BİLGİN**

 

*          Yıldız Technical University, Department of Civil Engineering, 34220, Istanbul/Turkey

**        Yıldız Technical University, Editorship of Sigma Journal of Engineering and Natural                                       Sciences, 34349, Istanbul, Turkey

 

2.      An abstract of not more than 250 words should be provided, summarizing the new information and the author’s conclusions.

 

3.      Manuscripts are prepared on A4 drawing area allowing 3 cm distance from all directions. The text is to be typed using “doc., docx.” format with regular “Times New Roman” font on subsequent sheets, and “9 type size”, and “a single line spacing”. Accepted manuscripts have to be prepared according the “Lettering Stencil”.

 

4.      Figures and Tables: Each figure and table must be numbered (e.g. “Figure 1.” and “Table I.”) and have a caption. Captions should be placed at the bottom for figures and at the bottom for tables. Also, the width of the Figures and Tables must be smaller than 125mm.

 

5.      The title should be brief and such that it conveys to the informed reader the particular nature of the contents of the paper.

 

6.      Displayed formulae should be typed and numbered, full right (e.g.,   ...   (1) ).

 

7.      Main section headings are typed capital letters such as 1. INTRODUCTON, 2. STUDIES, 3. CONLUSIONS All headings should be typed left of the line on the column, and subheading are typed capitalizing the first letter of all main words.

 

8.      ACKNOWLEDGEMENTS statement should be separated by a single space from the text it must be as possible as short and clear.

 

9.      REFERENCES to other papers should be as consecutively numbered in the text [ ]and should be listed by number on a separate sheet at the end of the paper. The references should be as complete as possible and be presented as follows:

 

For a paper in a journal:

[1]    Sevim B., (2011) The Effect of Material Properties on the Seismic Performance of Arch Dams, Natural Hazards and Earth Science 11, 2253–2261.

 

For a conference paper:

[1]    Sevim B., (2010) Structural Identification of Concrete Arch Dams by Ambient Vibration Testing, 9th International Congress on Advances in Civil Engineering, ACE2010, 27-30 September 2010, ACE2010-SEE-128, Trabzon, Turkey

 

For a book:

[1]    Sevim B., (2007) Seismic Performance Evaluation of Concrete Dams. Turkish Water Foundation, Istanbul, Turkey.

 

For a thesis:

[1]    Sevim B., (2010) Determination of Dynamic Behavior of Arch Dams using Finite Element and Experimental Modal Analysis Methods, PhD Thesis, Graduate School of Natural and Applied Sciences, Karadeniz Technical University, Trabzon Turkey.

 

 

 

SİGMA MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ DERGİSİNDE YAYINLANACAK

MAKALELERDE ARANILAN ÖZELLİKLER VE YAZIM KURALLARI

 

GENEL BİLGİLER

 

Sigma Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, Mart, Haziran, Eylül, Aralık aylarında yayınlanır. Ayrıca, Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsünde yaptırılan doktora tezlerinden hazırlanan yayınlar ve konferanslarda sunulan bildiriler, yeterli sayıda olması durumunda Sigma Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi’nde özel sayı olarak basılabilir.

 

1.      Sigma Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi mühendislik, temel ve uygulamalı bilim dallarındaki çalışmaları kısa sürede yayınlayarak ilgili bilim dalları arasındaki iletişimi sağlamak amacıyla aşağıdaki yazı türlerini kabul etmektedir. Sigma Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisine gelen yazılar en az iki hakem tarafından incelenerek değerlendirilmektedir.

 

§  Araştırma Makaleleri orjinal bir araştırmayı bulgu ve sonuçlarıyla yansıtan makalelerdir.

 

§  Derleme Makaleler yeterli sayıda bilimsel makaleyi tarayarak (en az son on yılın konu ile ilgili bütün önemli yayınları ) konuyu bugünkü bilgi düzeyinde özetleyen, bulguları karşılaştıran ve değerlendirme yapan geniş bir kaynak listesine sahip yazılar.

 

2.      Çalışmalar, Sigma Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi yazım kurallarına uygun olarak düzenlenip, http://eds.yildiz.edu.tr/sigma adresli web sayfamız üzerinden On-Line olarak "Sorumlu Yazar" tarafından yüklenmesi gerekmektedir. Çalışma ile ilgili diğer yazışmalar e-mail ile (sigma@yildiz.edu.tr) veya posta yolu ile (Sigma Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Editörlüğü, 34349 Beşiktaş, İstanbul/Türkiye) dergimize ulaştırabilir.

 

3.      Sigma Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi’ne yüklenen çalışmalar İnr mümkün olduğunca kısa ve yalın bir dille yazılmış olmalı, çizelge ve şekillerle birlikte 10 sayfayı geçmemelidir.

 

5.      Çalışmanın Sigma Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi’ne sunulması ile yazarlar, makalenin daha önce başka bir dergide herhangi bir dilde yayınlanmamış, yeni bir çalışma olduğunu kabul etmiş olurlar. Yazıların tüm sorumluluğu yazarlara aittir. Ayrıca “Telif Hakkı Devir Formu” doldurulup imzalı olarak “sigma@yildiz.edu.tr” veya “Sigma Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Editörlüğü, 34349 Beşiktaş, İstanbul/Türkiye” adresine gönderilmelidir.

 

YAZIM KURALLARI

 

1.      Çalışma başlığı, yazar isimleri ve adres bilgileri ve çalışmanın özeti ilk sayfada verilmelidir. Çalışma başlığı büyük harflerle yazılmalı ve yazar isimleri ile adresler arasında birer satır boşluk bırakılmalıdır.

 

Barış SEVİM* and Şenol BİLGİN**

*          Yıldız Technical University, Department of Civil Engineering, 34220, Istanbul/Turkey

**        Yıldız Technical University, Editorship of Sigma Journal of Engineering and Natural                                       Sciences, 34349, Istanbul, Turkey

 

2.      Makalenin özeti 250 kelimeyi geçmeyecek şekilde, çalışmanın amacını, kullanılan yöntemleri ve elde edilen sonuçları içerecek şekilde hazırlanmalıdır.

 

3       Yazılacak eserler A4 yazı alanına, tüm yönlerden 3 cm boşluk bırakılarak hazırlanmalıdır. Çalışma “doc., docx.” formatında “Times New Roman” fontunda “9 punto” ile “tek satır aralıklı” olarak hazırlanmalıdır. Basım için kabul edilen makaleler ise “Yazım Şablonuna” uygun olarak hazırlanmalıdır.

 

4.      Şekil ve çizelgeler numaralandırılmalı ve adlandırılmalıdır. Şekil adları şekil altına,   çizelge adları ise çizelgelerin üstüne yazılmalıdır. Şekil ve çizelge genişlikleri 125mm’yi geçmemelidir.

 

5.      Çalışmanın başlığı metne uygun, kısa ve açık olmalıdır.

 

6.      Eşitlikler sırayla (1) numaralandırılmalıdır. Numara eşitliğin bulunduğu satırın en sonunda yer almalıdır.

 

7.      Bölüm başlıkları 1. GİRİŞ, 2. YAPILAN ÇALIŞMALAR, 3. SONUÇLAR şeklinde yazılmalı ve numaralandırılmalıdır. KAYNAKLAR için ayrı bir numara vermeye gerek yoktur.

 

8.      TEŞEKKÜR kısmı ayrı bir başlık olarak verilmeli ve mümkün olduğu kadar kısa ve net ifade edilmelidir.

 

9.      KAYNAKLAR çalışmanın başından itibaren sıra ile numaralanarak köşeli [ ] parantez içinde belirtilmelidir. Örnek kaynak yazılımları aşağıda verilmektedir..

 

Kaynak, bir makale ise: Yazarın soyadı, adının baş harfi, makalenin tam başlığı, derginin adı (veya uluslararası kısaltmaları), cilt numarası, sayı numarası, başlangıç ve bitiş sayfa numaraları ve yılı yazılmalıdır.

[1]    Sevim B., (2011) The Effect of Material Properties on the Seismic Performance of Arch Dams, Natural Hazards and Earth Science 11, 2253–2261.

 

Kaynak, sempozyumdan alınmış bir bildiri ise: Yazarın soyadı, adının baş harfi, tebliğin adı, sempozyumun adı, yapıldığı yer, parantez içinde yıl, başlangıç ve bitiş sayfa numaraları yazılmalıdır.

[1]    Sevim B., (2010) Structural Identification of Concrete Arch Dams by Ambient Vibration Testing, 9th International Congress on Advances in Civil Engineering, ACE2010, 27-30 September 2010, ACE2010-SEE-128, Trabzon, Turkey

 

Kaynak, bir kitap ise: Yazarın soyadı, adının baş harfi, kitabın adı, basım sayısı, yayınlayan, yayınlandığı yer, yıl, başlangıç ve bitiş sayfa numaraları yazılmalıdır.

[1]    Sevim B., (2007) Seismic Performance Evaluation of Concrete Dams. Turkish Water Foundation, Istanbul, Turkey.

 

Kaynak, bir tez ise: Yazarın soyadı, adının baş harfi, tezin adı, tezin türü, tezin sunulduğu kuruluş ve yıl yazılmalıdır.

[1]    Sevim B., (2010) Determination of Dynamic Behavior of Arch Dams using Finite Element and Experimental Modal Analysis Methods, PhD Thesis, Graduate School of Natural and Applied Sciences, Karadeniz Technical University, Trabzon Turkey.

Developed by Dr. Aydin Secer 2014-Istanbul